SK

Obec Nemcovce

Oficiálna webová stránka obce

Materská škola

HISTÓRIA MŠ

Dňa 14. septembra 1973 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie MŠ a zahájenie školského rokaHistorická fotografia materskej školy 1973/1974 s počtom deti 23. Pani riaditeľkou bola Juliana Hostýnová (Jakubčová), ktorá pôsobila v materskej škole najdlhšie (33 rokov) a pani učiteľka Ďurašová (Kulíková). V kuchyni si svoju prácu výborne vykonávala pani Anna Valičková (neskôr aj školníčka) a o čistotu sa starala pani Mária Bačová.

Školský dvor sa postupne budoval za pomoci rodičov, ktorí postavili kolotoč, pieskovisko, podliezačky zo starých gumových pneumatík. V školskom roku 1982/1983 sa spríjemnilo a skrášlilo okolie (preliezačky, hojdačky, okrasné stromy) i vnútrajšok školy (didaktické pomôcky). V roku 1984/1985 rodičia pomohli aj pri zatekaní vody na školský dvor. Bol urobený výkop pre odvodňovacie potrubie, zabetónované odvodňovacie šachty, ktorými sa voda z dvora odvádzala do potoka. Prívod vody z vlastnej studne do kuchyne sa za pomoci OSP, rodičov a občanov obce vykonal v roku 1986/1987. Poďakovanie však parí všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili na vybudovaní školy.

Počet detí v materskej škole bol rôzny. Prvý rok bolo 23 detí, doposiaľ najviac detí navštevovalo materskú školu v roku 1978/1979 bolo to až 33 detí. V rokoch 2006/2007, 2007/2008 pre nízky počet detí sa zmenila celodenná prevádzka na poldennú. Predškolské vzdelávanie v našej materskej škole od vzniku po rok 2015 ukončilo spolu 258 detí.

Postupne, podľa možností sa materská škola inovuje, opravuje, skrášľuje, dopĺňajú sa hračky a didaktické pomôcky.

 

CHARAKTERISTIKA MŠ

Zriaďovateľom materskej školy je obec Nemcovce, je to jednotriedna materská škola. Nachádza sa na okraji obce, v tichom prostredí. Poskytuje celodennú starostlivosť (7.00- 16.00) deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, maximálny počet je 21. Trieda v materskej školePoskytuje aj možnosť poldenného pobytu detí.

Materská škola je jednoposchodová budova. V interiéri sa nachádza veľká trieda, ktorá je spravidla rozdelená na 2 časti. V prvej časti sa nachádzajú jednotlivé detské kútiky, miesto na voľné hry detí a cvičenie. V druhej časti sa nachádzajú stoly, stoličky, pracovný stôl učiteliek. V tejto časti deti desiatujú obedujú, olovrantujú a pracujú pri stole. V druhej miestnosti sa nachádzajú postieľky, kde deti trávia popoludňajší odpočinok. V materskej škole sa nachádza aj kuchyňa s vlastným skladom, umyvárka s WC a učiteľský kabinet, ktorý sa využíva aj ako sklad materiálu. Exteriér materskej školy tvorí sklad s hračkami a školský dvor, na ktorom sa nachádza pieskovisko, šmýkačka, hojdačka a preliezačky pre deti. V školskom roku 2014/2015 sme sa zapojili do národného projektu MŠVVŠ SR „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ a materská škola získala interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú tlačiareň. Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality, trieda je podnetná.Školský dvor

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky. Nepedagogickí zamestnanci zabezpečujú prevádzku a hygienu. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100%.

Zamestnanci:

  • Poverená riadením: Mgr. Ivana Hovančíková
  • Učiteľka: Mgr. Katarína Dubasová
  • Vedúca ŠJ: Kataarína Peterová
  • Kuchárka: Mária Drotárová
  • Školníčka: Erika Dzurjová

Naše poslanie

Naša materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu Krok za krokom za poznávaním sveta, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Taktiež sa aktívne podieľame aj na kultúrnom živote v obci.

Chceme poďakovať všetkým rodičom a sponzorom, ktorí akoukoľvek formou pomáhajú škôlke, či už ide o pomoc materiálnu alebo pomoc finančnú.

ĎAKUJEME!

Posledná aktualizácia: 24.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app