SK

Obec Nemcovce

Oficiálna webová stránka obce

Základné informácie

Rozloha: 5,41 km2 Počet obyvateľov: 463

POLOHA

Obec Nemcovce leží na juhozápadnom okraji Nízkych Beskýd v údolí potoka ústiaceho do Ladianky z pravej strany, v nadmorskejPohľad na obec výške asi 290m. Obec je od krajského mesta Prešov vzdialená 12 km smerom na východ, s výhodnou polohou pri európskej dopravnej trase E371 Prešov- Svidník- štátna hranica s Poľskom, zároveň pri ceste I. triedy č. 18 spájajúcej Prešov a Humenné. Katastrom obce prechádza železničná trať 193 spájajúca mesta Prešov a Humenné.

Osada Zimná Studňa, ktorá patrí k Nemcovciam, leží asi 1,5 km severozápadne od obce.

CHARAKTER CHOTÁRA

Chotár obce je mierne zvlnená pahorkatina s odlesneným povrchom, na ktorom sa rozkladajú obrábané polia a pasienky. Povrch tvoria svahové hliny, nivné, hnedozemné a illimerizované pôdy. Mierne zalesnené je vyššie položené okolie Nemcoviec-Zimná Studňa. V západnej časti chotára obce sa nachádza pieskovcový lom.

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A INFRAŠTRUKTÚRA

Obec je zriaďovateľom materskej školy a základnej školy pre 1.-4. ročník. V obci sa v súčasnosti nachádzajú dva kostoly. Evanjelický kostol a.v. s farský úradom a rímskokatolícky, zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Z hľadiska náboženského Obecný úradvierovyznania je v obci asi 50% rímskokatolíkov a asi 50% evanjelikov augsburského vierovyznania.

V strede obce je vybudovaný pamätník s menami a fotografiami šiestich zastrelených občanov obce, ktorí boli Nemcami zastrelení dňa 8.septembra 1944 počas druhej svetovej vojny. Pamätník pripomína tragédiu, ktorá sa negatívne zapísala do dejín obce a jej obyvateľov. Pri príležitosti okrúhlych výročí týchto udalostí, obec organizuje spomienkové ekumenické stretnutia a zádušné omše.

Na posledné rozlučky so zosnulými sa využíva novopostavený dom smútku, ktorý sa nachádza oproti cintorínu.

Strediskom kultúrneho života v obci je budova kultúrneho domu. Budova bola postupne s obecným úradom a klubom mládeže zrekonštruovaná . V budove sa nachádza aj miestna knižnica.

Evanjelícky kostol a.v.

Ľudové zvyky a kultúrne tradície sa v obci uchovávajú a šíria prostredníctvom folklórneho súboru Nemcovianka, ktorá má v súčasností 20 členov. Na kultúrnych podujatiach v obci ako aj mimo obec sa aktívne zúčastňuje začínajúca ľudová hudba pod vedením Urbana Valička.

Športová činnost a telovýchova je sústredená v športovom areáli s futbalovým ihriskom a asfaltovým multifunkčným ihriskom. Futbalový klub TJ Nemcovce je účastníkom najvyššej oblastnej futbalovej súťaže.

Aktívne v obci působí Dobrovoľný hasičský zbor so zázemím v hasičskej zbrojníci.

Ako záujmové združenia pôsobia v obci zväz chovateľov, zväz záhradkárov a včelárov.

Obec je členom združenia obcí MAS ŠAFRAN a aktívne sa zapája do činností tohto združenia.

Katolícky kostol

OBCHOD A SLUŽBY

V obci je zriadená predajňa potravín a Pohostinstvo.

Služby sa poskytujú v oblasti stolárskej výroby a výroby nábytku. Je tu autoservis, oprava a servis stavebných strojov, foto a video služby, tlačiarenské služby, krajčírska dielňa, predaj pieskov, nákladná doprava, práce vodoinštalačné a kúrenárske. PD Kapušany prevádzkuje v obci Ovčiu farmu, s chovom oviec, produkciou ovčieho mlieka a výrobkov.

Dobudovaním a rozšírením vodovodnej siete, elektrickej NN siete, plynovodu a vybudovaním nových miestnych komunikácií sú v obci vytvorené dobré podmienky na rozvoj individuálnej bytovej výstavby a výstavby nových rodinných domov.

HERALDIKA

Erb obce

V červenom štíte na zelenej pažiti strieborná zlatostrechá kamenná studňa so zlatým hriadeľom, strieborným lanom a vľavo so striebornou kľukou, v pravom hornom rohu zlatý obilný snop, v ľavom hornom rohu strieborný kosák so zlatou rukoväťou.

Komentár: Nový erb, ktorý svojím obsahom pripomína zaniknutú stredovekú osadu Zimnú Studňu, nachádzajúcu sa na teritóriu terajšej obce, doplnený o tradičný poľnohospodársky motív; podľa odtlačku pečate obce z prvej polovice 19. stor.

Dátum prijatia: 03.09.2004

Číslo uznesenia: OZ - IX/2004

Signatúra HR SR: N-108/2004

Autori: Peter Kónya, Leon Sokolovský, Sergej Pančák

 

Posledná aktualizácia: 22.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app